Eierstyring og selskapsledelse

IR retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR FJORDKRAFT HOLDING ASA

(Vedtatt av styret den 13.2.2018)

1. Formålet med retningslinjene for investorrelasjoner

Følgende angir retningslinjene for investorrelasjoner for Fjordkraft Holding ASA (“Selskapet”).

Formålet med retningslinjene for investorrelasjoner er å:

 • Sørge for at relevant, korrekt og rettidig informasjon gjøres tilgjengelig for markedet som basis for fornuftig prissetting og ordinær handel med Selskapets aksjer.
 • Sørge for at Selskapet oppfattes av kapitalmarkedet som et synlig, tilgjengelig, pålitelig og profesjonelt selskap.

Målene ovenfor skal nås samtidig som reglene og lovgivningen for selskaper notert på Oslo Børs overholdes.

2. Rollen til den ansvarlige for investorrelasjoner

Selskapet skal utnevne et medlem av sin øverste ledelse som skal være ansvarlig for investorrelasjoner. Lederen for investorrelasjoner vil typisk være et medlem av ledergruppen som, i tillegg til sine vanlige oppgaver, også skal ta seg av investorrelasjoner. Administrerende direktør og styret skal kontinuerlig vurdere behovet for å ansette en sjef for investorrelasjoner på full tid.

Sjefen for investorrelasjoner skal sørge for et høyt og ensartet nivå av informasjon fra Selskapet og at informasjon kanaliseres tilbake fra aksjemarkedet til ledergruppen og Selskapets styre. Videre skal sjefen for investorrelasjoner kontinuerlige sørge for bevissthet om, og tillit til, Selskapets visjon, strategi, prinsipper og beslutninger blant aktørene i kapitalmarkedene.

Selskapet har som mål å være godt kjent blant norske og utenlandske institusjonelle investorer og skal strebe etter å opprettholde denne posisjonen gjennom, blant annet, følgende tiltak:

 • Opprettholde bred dekning av både innenlandske og utenlandske egenkapitalanalytikere
 • Sørge for en mangfoldig aksjonærbase både med tanke på investeringshorisont og geografisk beliggenhet.
 • Arrangere og delta i jevnlige investormøter gjennom året.
 • Arrangere og delta i presentasjoner for investorer og egenkapitalanalytikere om relevante emner og bidra til bransjekonferanser.

3. Autoriserte talspersoner

Følgende personer er autorisert til å kommunisere med investeringsfellesskapet (inkl. analytikere, meglere, individuelle og institusjonelle aksjonærer):

 • Styreleder
 • Lederen for investorrelasjoner
 • Administrerende direktør
 • Økonomi– og finansdirektør

Følgende personer er autorisert til å kommunisere med media generelt, med mindre andre instruksjoner gis i spesifikke situasjoner:

 • Styreleder
 • Lederen for investorrelasjoner
 • Administrerende direktør
 • Økonomi– og finansdirektør
 • Direktør for HR, Informasjon og Sikkerhet

4. Kommunikasjon og møter i forbindelse med offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter

Kvartals- og årsrapporter skal offentliggjøres gjennom Oslo Børs’ informasjonstjeneste og på selskapets nettside og skal også presenteres på et offentlig møte.

5. Kommunikasjon med analytikere etc.

5.1 Gjennomgang av analytiker rapportutkast

Ved spørsmål om å gjennomgå analytiker rapportutkast, skal lederen for investorrelasjoner begrense eventuell gjennomgang og kommentarer til følgende:

 • Korrigere historisk, faktisk informasjon
 • I rimelig utstrekning skaffe og gjøre oppmerksom på informasjon som allerede er offentlig eiendom.
 • Diskutere på generell basis faktorer som kan komme til å påvirke underliggende forutsetninger brukt for eventuelle fremtidige prosjekter.

5.2 Offentliggjøring av investorpresentasjoner etc.

Alle investorpresentasjoner og lignende dokumenter som inneholder ny informasjon av ikke-konfidensiell art vil bli gjort tilgjengelig gjennom Selskapets investorrelasjonsside.