Eierstyring og selskapsledelse

Vedtekter

29 jan 2018 publisert 13.35

VEDTEKTER FOR FJORDKRAFT HOLDING ASA

(vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14. mai 2019)

§ 1 Navn

Selskapets navn er Fjordkraft Holding ASA.

§ 2 Selskapsform

Selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 4 Formål

Selskapets virksomhet er omsetning av elektrisk kraft og annen energi i sluttbrukermarkedet, samt virksomhet som har tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper.

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 31 348 864,80, fordelt på 104 496 216 aksjer, hver pålydende NOK 0,30. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen (VPS).

§ 6 Styre

Selskapets styre skal ha inntil 6 aksjonærvalgte styremedlemmer. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen. I tillegg består styret av eventuelle ansattrepresentanter.

§ 7 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller styrets leder og administrerende direktør i fellesskap, eventuelt av to styremedlemmer og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele tegningsrett.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal årlig behandle:

  1. Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, herunder utdeling av utbytte.
  3. Fastsettelse av honorar til styret og godkjenning av revisjonshonorar.
  4. Valg av eller endringer i styre.
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9 Innkalling til generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dokumentene skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider senest 21 dager før generalforsamling.

§ 10 Deltakelse på generalforsamling

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 3 – tre - dager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til selskapet innen 3 dager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet av aksjer er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

§ 11 Stemmeavgivning

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode på inntil 3 – tre - virkedager før avholdelse av generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

§ 12 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fra 1 til 3 medlemmer. Komiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også godtgjørelse til komiteens leder og medlemmer.

Valgkomiteen skal forberede og foreslå valg av styremedlemmer overfor generalforsamlingen. Komiteen skal også avgi innstilling til generalforsamlingen om styrehonorar. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens innstilling skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider senest 21 dager før generalforsamling.

§ 13 Revisjonsutvalg

Selskapet skal ha et revisjonsutvalg som velges av og blant styrets medlemmer. Utvalget skal ha tre medlemmer. Styret skal fastsette nærmere instruks for revisjonsutvalgets arbeid.

§ 14 Kompensasjonsutvalg

Selskapet skal ha et kompensasjonsutvalg. Styret skal fastsette nærmere instruks for kompensasjonsutvalgets arbeid.

§ 15 Allmennaksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende allmennaksjelovgivning.