Selskapet

Finansiell strategi

Fjordkrafts arbeidskapitalbehov dekkes av en kassakreditt hos DNB på 1000 mill. Kassakreditten avhenger av markedsforhold, inkludert et krav om at konsernets egenkapital skal være på minst 350 millioner kroner. I tillegg har DNB sikkerhet i handelsfordringer begrenset oppad til avtalens størrelse. Arbeidskapitalbehovet kan variere betydelig i løpet av et år og fra år til år på grunn av variasjoner i strømpris og strømforbruk.

Fjordkrafts langsiktige kapitalbehov dekkes enten av langsiktig gjeld eller egenkapital. 

Per. 31.12.17 har Fjordkraft ingen rentebærende gjeld. Bokført egenkapital overstiger anleggsmidlene, noe som antyder at deler av det kortsiktige kapitalbehovet finansieres gjennom egenkapital.

Den 28. februar kunngjorde Fjordkraft at det er blitt inngått en avtale om oppkjøp av aksjene i TrønderEnergi Marked AS. Oppkjøpet forventes å gjennomføres i Q2 2018 og skal finansieres gjennom et lån fra DNB med en femårig profil. Se forøvrig egen pressemelding vedrørende avtalen.