Samfunnsansvar

Etikk i Fjordkraft

Fjordkraft AS stiller strenge krav til egen organisasjon om korrekt opptreden i næringslivet, og forventer at selskapets leverandører lever opp til de samme høye standardene.

Fjordkrafts leverandører plikter å oppfylle og etterleve de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om:

  • foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten (nr. 87)
  • retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger (nr. 98)
  • forbud mot tvangsarbeid (nr. 29 og nr. 105)
  • forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning (nr. 100 og nr. 111)
  • minstealder for adgang til sysselsetting (nr. 138)
  • forbud mot de verste formene for barnearbeid (nr. 182)

Leverandørene skal sørge for at underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen med Fjordkraft, også oppfyller disse konvensjonene.

Fjordkraft har gjennom sine interne, etiske retningslinjer, som er bygget på anerkjente nasjonale og internasjonale standarder, strenge bestemmelser for å hindre korrupsjon.

Ettersom Fjordkraft ønsker å sende et tydelig signal om at korrupsjon heller ikke aksepteres av våre leverandører, skal dette reglementet også gjelde leverandørens ansatte og eventuelle underleverandører.

Hvis en leverandør blir dømt for korrupsjon, eller vedtar forelegg i den forbindelse, har Fjordkraft rett til å si opp avtalen.  For nye konkurranser som gjennomføres er det et krav at leverandøren ikke er dømt for korrupsjon, organisert kriminalitet eller tilsvarende de siste fem årene.

Det stilles også krav til at leverandører og aktuelle underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrifter.

Etiske retningslinjer for Fjordkraft-konsernet